Diversiteit en inclusie

Maatschappelijk verantwoord inkopen (hierna MVI) is momenteel een veel besproken thema. Met MVI wordt er naast de prijs van de producten, diensten of werken ook gelet op de effecten van inkopen op milieu en sociale aspecten. In het nieuw vastgestelde Nationaal Plan MVI 2021-2025 doen zich andere thema’s voor dan voorheen. Eén van het nieuwe MVI thema is diversiteit & inclusie. Een thema waar nieuwe kansen liggen.

In een diverse en inclusieve samenleving wordt iedereen gelijk behandeld ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of seksuele identiteit. De begrippen diversiteit en inclusie worden veelal in één adem genoemd, toch hebben zij andere betekenissen. Waarbij diversiteit ingaat op de mix van verschillen tussen mensen zoals geslacht, leeftijd, cultuur, persoonlijkheden en opleidingsniveaus. Gaat inclusie in op dezelfde kansen en dezelfde rechten.

Dan rest de vraag: waarom werken organisaties met diversiteit en inclusie? Uit onderzoek is gebleken dat bij de aanwezigheid van divers personeel de kwaliteit van de bedrijfsprocessen ten goede komt wat kan leiden tot verassende nieuwe innovatieve producten. Daarnaast worden door organisaties die openstaan voor diverse sollicitanten voldoende medewerkers aangetrokken met de juiste kwaliteiten. Gezien de huidige arbeidsmarkt is dat een must. Een inclusieve organisatie biedt een medewerker alle kansen om actief mee te doen aan de organisatieactiviteiten wat een bijdrage levert aan een participerende samenleving.

Door met je inkopen in te zetten op diversiteit en inclusie levert het naast innovatievere oplossingen ook een maatschappelijke bijdrage. Dit zijn kansen voor een organisatie om op in te zetten. Echter, hoe koop je diversiteit en inclusie in? Het is belangrijk dat de inkopende organisatie voorafgaand aan het inkooptraject de uitdaging en het beleidsdoel op het gebied van diversiteit en inclusie scherp heeft. Bij het samenstellen van het inkoopteam is het waardevol om een divers team te hebben, dit leidt tot meer creativiteit en innovatie. Benoem de visie op het gebied van diversiteit en inclusie in de uitvraag en omschrijf dit als onderdeel van de opdracht. Door het geven van geschiktheidseisen en selectiecriteria kan worden beoordeeld of een inschrijver geschikt is om een bijdrage te leveren aan het organisatiebeleid. Het biedt kansen voor een inschrijver om zich doormiddel van (sub)gunningscriteria te onderscheiden. Hoe beter een opdrachtnemer aansluit bij de beleidsdoelen des te meer impact er wordt bereikt. Dit thema kan onder andere ingezet worden bij de volgende inkoopbehoeftes: uitzendkrachten (divers werven en selecteren), vervoer (rolstoelvriendelijk), communicatie (in diverse talen) en catering (voldoende opties voor eetwensen van levensbeschouwelijke of medische aard).

Denk ook aan dit thema tijdens de contractperiode. Het kan voor een inkopende organisatie waardevol zijn om te worden geïnformeerd over de in- en uitstroom van divers personeel. Evalueer tot slot of het gewenst effect en/ of impact op het gebied van diversiteit en inclusie is behaald met de inkoopopdracht en neem dit mee naar een nieuw inkooptraject. Dit allen zorgt ervoor dat drempels worden weggenomen, kwaliteit wordt bevorderd en nieuwe kansen worden gecreëerd.

Inkopen met oog voor diversiteit en inclusie zal zich de aankomende tijd vormen. Dit thema zal een plek moeten krijgen in de processen en organisatiecultuur. Niet elke organisatie durft hier zomaar mee aan de slag te gaan. Mijn boodschap hierbij is ‘creëer bewustwording rondom dit thema, analyseer eerst de eigen organisatie, maak het bespreekbaar en zet acties uit’. Een inkopende organisatie dient immers het goede voorbeeld te geven, zeker binnen overheidsinstanties.

Geschreven door Sanne Oord